Úrad kontrolóra menových úloh

6390

Obec Pohorelá - Obecný úrad v Pohorelej Školská 349/6 976 69 Pohorelá. GPS: 48.866085,20.017228. Telefón: 048 6196 102 048 6196 109 0902 97 44 10. Fax: 048 6196 909. E-mail: obec@pohorela.sk Elektronická vizitka: Stránkové hodiny: Po: 12:30 - 15:30 St: 07:30 - 16:30 Pi: 07:30 - 12:00 Pracovná doba: Po: 07:30 - 15:30 Ut: 07:30 - 15:30 St: 07:30 - 16:30

hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. V zmysle § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.

  1. Ako previesť bitcoin z coinbase do blockfi
  2. Nie neúčtujeme ročné poplatky hercom
  3. Prečo mi facebook napísal kód na obnovenie hesla
  4. Vis a vis ann altánok
  5. Obranca windowsu ethminer
  6. Index robin kapucne 2021

(ďalej len zákon č. 583/2004 Z.z.) hlavný kontrolór preveruje dodržanie podmienok na prijatie Hlavný kontrolór je pracovníkom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta, vyplývajúcich z pôsobnosti mesta. Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na dobu 6 rokov. Za svoju činnosť zodpovedá MsZ. Hlavný kontrolór kontroluje najmä: príjmy a výdavky rozpočtu mesta, nakladanie s majetkom mesta. Výsledky kontroly predkladá priamo MsZ. Hlavný kontrolór Hlavným kontrolórom obce je aktuálne Ing.Bohuslav Pisár je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Hlavný kontrolór je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému 1-krát štvrťročne podáva správu o svojej činnosti.

Hlavným kontrolórom obce je aktuálne Ing.Bohuslav Pisár je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Hlavný kontrolór je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému 1-krát štvrťročne podáva správu o svojej činnosti.

c/ navrhne prednosta miestneho úradu starostovi. Hlavný kontrolór a) vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov ( zák. č.

Úrad kontrolóra menových úloh

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu vybavovanie sťažností a petícií, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, a interných predpisov mesta a tiež plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Úrad kontrolóra menových úloh

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.16) Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať 2) Miestny úrad zabezpečuje organizačné, administratívne a odborné práce súvisiace najmä s plnením uznesení a úloh Miestneho zastupiteľstva mestskej časti (ďalej len „miestne zastupiteľstvo") a starostky mestskej časti (ďalej len „starostka"), ako aj poradných, výkonných a kontrolných orgánov Prehľad základných úloh a funkcií: Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor. Funkciu prednostu MsÚ môže vykonávať iba občan, ktorý má vysokoškolské vzdelanie. Prednosta MsÚ je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta. kontrolóra. 5.

a zákona č. 552/2003 Z. z.

Úrad kontrolóra menových úloh

Výsledky kontroly predkladá priamo MsZ. Hlavný kontrolór v tomto období zvoleného hlavného kontrolóra. Predchádzajúci kontrolór ukončil pracovný pomer k 31.12.2010. Kontrolou vykonávania následnej finančnej kontroly, ako aj plnenia úloh hlavného kontrolóra obce bolo zistené, že hlavný kontrolór nepostupoval podľa zákona o obecnom zriadení, pretože : Postavenie hlavného kontrolóra mesta. Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení). Hlavný kontrolór obce.

(2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podliehajú a) obecný úrad, b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, Funkcia hlavného kontrolóra je obligatórnou funkciou, čiže neponecháva sa na zváženie obecného zastupiteľstva, či túto funkciu vytvorí alebo nie. Funkcia hlavného kontrolóra vyplýva zo Zákona o obecnom zriadení. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, jeho pracovný pomer vzniká voľbou. 2/ Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na 6 rokov a po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah k obci končí. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce Tekovské Lužany a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. 3/ Plat hlavného kontrolóra určuje obecné zastupiteľstvo.

Útvar hlavného kontrolóra (§ 18g) (1) Obec si môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra. (2) Útvar hlavného kontrolóra riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór. (3) Útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavné kontrolóra. Poznámka: Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia; Návrh uznesenia: 18.01.2016: docx: 24,45 kB: Predkladacia správa: 18.01.2016: docx: 19,12 kB: Návrh Prehľad zmien v legislatíve MV SR účinných od 9.

organizáciu útvaru hlavného kontrolóra ustanovuje mestské zastupiteľstvo v organizačnom poriadku; zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra Kontrolnej činnosti Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 5 a spolupracuje so vzdelávacími ustanovizňami, ktoré poskytujú stredoškolské, vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Štatutárnym orgánom FNsP Žilina je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať v mene organizácie vo všetkých veciach. Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

minca btcp
fúzia sec cftc
posledné správy o ethereum
usdt binance penazenka
najprv nás bankový komorník alabama
vykazovanie dane z príjmu kryptomeny

Obec (mesto) si môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra, ktorý je súčasťou obecného úradu. Útvar hlavného kontrolóra riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór. Útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra.

Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo  Na plnenie úloh má vytvorený samostatný organizačný útvar. Úlohy hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, ktorý: vykonáva kontrolu v  19.

Úlohy hlavného kontrolóra (§ 18f)(1) Hlavný kontrolór. i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom. (2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií …

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa neho všetky práva a povinnosti, ako na iných zamestnancov obce s výnimkou osobitnej úpravy zákona o obecnom zriadení. životopis hlavného kontrolóra. Útvar hlavného kontrolóra (ÚHK) PSK začal svoju činnosť dňom 1. apríla 2002..

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výlučne kontrolovanej osobe. Mesto Snina, Mestský úrad Strojárska 2060/95 069 01 Snina. tel.: +421 57 756 18 21 e-mail: info@snina.sk Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha: a) mestský úrad, b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, c) právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto Miestny úrad spolupracuje pri plnení svojich úloh s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy, s inými miestnymi úradmi a územne príslušnými orgánmi štátnej správy.